மொன்றியால் நகரில் உணவகம் ஒன்று விற்பனைக்கு

மொன்றியால் நகரில் சிறிய உணவகம் ஒன்று விற்பனைக்கு உள்ளது. வாங்கும் எண்ணம் இல்லாதவர்கள் கூட, ஆர்வம் இருந்தால் பங்காளராகவும் இணையலாம். நல்ல இடத்தில் அமைந்துள்ள இந்த உணவகத்திற்கு பல தினசரி வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளார்கள். ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ள:-   514 619 3172