பகுதி நேர வேலை வாய்ப்பு

ஸ்காபுறோவில் உள்ள பத்திரிகை அலுவலகம் ஒன்றுக்கு பகுதி நேர வேலைக்கு, அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் கொம்பியூட்டரில் தமிழ் ஆங்கில மொழிகளில் விளம்பரங்களை வடிவமைக்கும் அனுபவம் உள்ளவர்கள் மற்றும் கொம்பியூட்டரில் Uploading மற்றும் Downloading பணிகளில் ஆழமான அறிவுள்ளவர்கள் ஆகியோர் உடனடியாகத் தேவை. தோடர்புகளுக்கு 416 732 1608 என்னும் இலக்கத்தை அழைக்கவும்

COMMENTS

  • muruganantham

    The job is avail now?. Kindly inform me about the salary and other accommodation details also pls.

Comments are closed.