திருவாளர். குனரஞ்சன் குணபாலசிங்கம்

மரண அறிவித்தல்

 

 

 

அன்னை மடியில் : 11-08-1955 – இறைவன் அடியில் : 10-07-2018