திருமதி நாகம்மா அருணாசலம் (திருப்பதி)

மரண அறிவித்தல்

அண்ணை மடியில் : 23-06-1934 – ஆண்டவன் அடியில் : 24-10-2019