திருமதி இரத்தினம் முத்துகுமாரு [சற்குணம் ]

31ம் நாள் நினைவாஞ்சலியும் நன்றி நவிலலும்

அன்னை மடியில் : 18-04-1927 – ஆண்டவன் அடியில் : 22-04-2018