சத்தியசீலன் பரமேஸ்வரி (அம்மா ) – சத்தியசீலன் சாத்தியபவான் (மகன்)

ஐயம்பதவுது ஆண்டு நினைவு நாளும் ஐயம்பதவுது ஜனன தினமும்