குடும்ப விருட்சங்களின் இரு நினைவுகள்

குடும்ப விருட்சங்களின் இரு நினைவுகள்

அமரர் திருமதி சத்தியசீலன் பரமேஸ்வரி : விரைந்தோடிய 50 ஆண்டுகள் – அன்னையாய் – 02-08-1935 – ஆதியாய் : 21-03-1968
அமரர் சத்தியசீலன் சத்யமூர்த்தி : விரைந்தோடிய 33 ஆண்டுகள் – அன்னையின் அணைப்பில் : 25-12-1957 – அநியாய அழிப்பில் : 05-05-1985