இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்

இரஜாங்க அமைச்சர்கள் 08 பேர் மற்றும் பிரதி அமைச்சர்கள் 10 பேர் இன்று (02) பதவிப்பிரமாணம் செய்து கொண்டனர்.

நேற்றைய (01) அமைச்சர்கள் நியமனத்தை அடுத்து, ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இன்று (02) இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில், ஜனாதிபதி முன்னிலையில் இராஜாங்க, பிரதி அமைச்சர்கள் சத்தியப் பிரமாணம் செய்து கொண்டனர்.

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
01. பாலித்த ரங்கே பண்டார – நீர்ப்பாசனம், நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
02. திலீப் வெதாராச்சி – மீன்பிடி, நீரியல் வள அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமிய பொருளாதார அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
03. எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லாஹ் – நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
04. மொஹான் லால் கிரேரு – உயர் கல்வி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
05. சம்பிக பிரேமதாச – பெருந்தோட்ட இராஜாங்க அமைச்சர்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
06. லக்ஷ்மன் செனவிரத்ன – விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன் அபிவிருத்தி, தொழில் பயிற்சி மற்றும் மலைநாட்டு பாரம்பரிய இராஜாங்க அமைச்சர்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
07. ஸ்ரீயானி விஜயவிக்ரம – விளையாட்டு மற்றும் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி சபைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
08. வீரகுமார திஸாநாயக்க – மகாவலி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

பிரதி அமைச்சர்கள்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
01. எஸ். அமீர் அலி – மீன்பிடி, நீரியல் வள அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமிய பொருளாதார பிரதி அமைச்சர்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
02. துனேஷ் கன்கந்த – காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு பிரதி அமைச்சர்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
03. ரஞ்சன் ராமநாயக்க – சமூக வலுவூட்டல் பிரதி அமைச்சர்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
04. எச்.எம்.எம். ஹரிஸ் – அரச தொழில் முயற்சி மற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சர்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
05. கருணாரத்ன பரணவிதான – விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப, ஆராய்ச்சி, திறன் அபிவிருத்தி, தொழில் பயிற்சி மற்றும் மலைநாட்டு பாரம்பரிய பிரதி அமைச்சர்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
06. சாரதி துஷ்மந்த – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலை மறுசீரமைப்பு பிரதி அமைச்சர்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
07. பாலித தேவரப்பெரும – வலுவாதார அபிவிருத்தி, வன சீவராசிகள் மற்றும் பிரதேச அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சர்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
08. மனுஷ நாணயக்கார – தொலைத்தொடர்பு, டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பிரதி அமைச்சர்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
09. முத்து சிவலிங்கம் – சமூக நலன் மற்றும் ஆரம்ப கைத்தொழில் பிரதி அமைச்சர்

இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம்- State-&-Deputy-Ministers-Sworn
10. எஸ். அலி ஷாஹிர் மௌலானா – தேசிய சகவாழ்வு, நல்லிணக்கம் மற்றும் தேசிய மொழிகள் பிரதி அமைச்சர்