அமரர் திருமதி காமலேஸ்வரி மதுரமுத்து

அந்திய கிரிகையும் நினைவாஞ்சலியும் நன்றி நவிலலும்

மண்ணின் மடியில் : 05-09-1950 – விண்ணினின் மடியில் : 04-04-2018