மேலைப்புலோலி சதாவதானி நா.கதிரைவேற்பிள்ளை சனசமூக நிலையம் நடாத்தும் குருபூசை தினப்போட்டிகள்-2017