புதிய அமைச்சரவை நியமனத்தின் வழியாக வடக்கு அபிவிருத்தி அமைச்சராக டக்ளஸ் தேவானந்தா பதவியேற்றார்

இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் குழப்பத்தை தொடர்ந்து ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனாவினால் செவ்வாயன்று புதிய அமைச்சரவை நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. 12 அமைச்சர்கள், ஒரு இராஜாங்க அமைச்சர் மற்றும் ஒரு பிரதி அமைச்சர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். டக்ளஸ் தேவானந்தாவுக்கு மீள்குடியேற்றம், புனர் வாழ்வு வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஏனைய அமைச்சர்களின் விபரம் வருமாறு,
01.நிதி மற்றும் பொருளாதார விவகார அமைச்சர் – மகிந்த ராஜபக்ஷ
02.போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமா னச் சேவைகள் அமைச்சர் – நிமல் சிறிபால டி சில்வா
03.வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் – சரத் அமுனுகம
04.துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்துறை அமைச்சர் – மகிந்த சமரசிங்க
05.விவசாயத்துறை அமைச்சர் – மகிந்த அமரவீர
06.மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமைச்சர் – ரஞ்ஜித் சியாம்பலபிடிய
07.உயர் கல்வி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர் – விஜேதாஸ ராஜபக்ஷ
08.கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமிய பொருளாதார அமைச்சர் – விஜித விஜயமுனி சொய்சா
09.விளையாட்டுத்துறை, மாகாண சபை கள் மற்றும் உள்;ராட்சி சபைகள் அமை ச்சர் – பைஸர் முஸ்தபா
10.புனர்வாழ்வு, மீள்குடியேற்றம், வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்து சமய விவகார அமைச்சர் – டக்ளஸ் தேவானந்தா
11.மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட் கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் சமுதாய அபி விருத்தி அமைச்சர் – ஆறுமுகம் தொண்ட மான்
12.சுற்றுலாத்துறை மற்றும் வனஜீவராசிகள் அமைச்சர் – வசந்த சேனநாயக்க
இராஜாங்க அமைச்சர்களின் விபரம்
01.பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் – வடிவேல் சுரேஸ்
பிரதி அமைச்சர்களின் விபரம்
02.சுற்றுலாத்துறை மற்றும் வனஜீவ ராசிகள் பிரதி அமைச்சர் – ஆனந்த அழுத் கமகே ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.