திரு. தம்பிராசா காசிலிங்கம்

மரண அறிவித்தல்

அண்ணை மடியில் : 10-05-1924 – ஆண்டவன் அடியில் : 22-07-2019