திருமதி. நிர்மலா ஜெயசுந்தரா (சாந்தி)

நெஞ்சை விட்டகலகு நினைவுகளுடன் ஏழாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

தோற்றம் : 14-01-1954 – மறைவு : 26-03-12