திருமதி சுந்தரலிங்கம் பாவலமலர் (அம்மா )

மூன்றாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அன்னை மடியில் : 15-09-1948 – ஆண்டவன் மடியில் : 02-04-2015