உலகத் தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கத்தின் 13வது உலக மாநாடு தொடர்பான ஊடகவியலாளர் மற்றும் ஆர்வலர்கள் சந்திப்பு