அமரர் பகீரதன் பாரதகுமார்

31ம் நாள் நினைவஞ்சலி

அன்னை மடியில் : 26-03-1977 – ஆண்டவன் அடியில் : 07-04-2018