அமரர் கதிரவேலு கந்தசாமி & அமரத்துவமானது கந்தசாமி குலேந்திரவதி

அவர்களின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு வணக்கம்

 

அமரர் கதிரவேலு கந்தசாமி

மண்ணில் : 16-02-1938 – விண்ணில் : 11-06-2017
அமரத்துவமானது கந்தசாமி குலேந்திரவதி
மண்ணில் : 08-05-1952 – விண்ணில் : 13-11-2017