அமரத்துவமானது திருமதி சத்தியபாமா ஆறுமுகராஜா & அமரர் திரு வைத்தியலிங்கம் ஆறுமுகராஜா

முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி & எட்டாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி